DAVET -

Genel Bilgiler

Anabilim dalımızda Tıp Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve uzmanlık eğitimi alan öğrencilere; klasik enfeksiyonlar ile yeni tanımlanan ve/veya güncel enfeksiyonların tanısının yanında, akılcı antimikrobiyal tedavi ve yönetimi, koruyucu hekimlik, profilaksi uygulamaları, biyoterörizm, salgınlar ve salgın yönetimi, klinik ve laboratuvarın birlikte kullanımı, hastane enfeksiyonlarına yaklaşım konularında da bilgiler verilmektedir.
Amacımız Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan program dahilinde; enfeksiyon hastalıklarına tanı koyan, patogenezini bilen, tanıya yönelik yöntem ve standartları uygulayan, konsültasyon hizmeti ile diğer alanlara tıbbi destek sağlayan, toplumda ve hastanede enfeksiyon kontrol süreçlerini yöneten, ülke kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak enfeksiyonlara bağlı oluşan halk sağlığı sorunlarına çözüm üreten, klinik ve deneysel araştırmalara, bilimsel toplantı ve sempozyumlara katılan nitelikli hekimler yetiştirmektir .
Hasta haklarına, etik değerlere, deontolojiye saygı gösteren, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile liderlik edebilen, öğrendiklerini insanlarımızın yararına sunabilen, bilgiye ulaşabilen, kullanan, paylaşan , yöneten ve değerlendiren, eleştirel düşünebilen bireyler olarak yetiştirilen uzmanlık öğrencilerimiz; yakın disiplinler tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası kongrelere ve kurslara etkin katılıp, multidisipliner çalışmalarda ve enfeksiyon kontrol komitelerinde aktif olarak yer alırlar.

Tarihçemiz

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniği ülkemizde kurulmuş ilk uzmanlık dallarındandır. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık alanı 1928 yılında Bakteriyoloji, 1947 yılında Bakteriyoloji ve İntani Hastalıklar ve 1983 yılında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji adını almıştır.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde emraz-ı intaniye adı ile kliniklerin olduğu, bu alanda kitaplar (emraz-ı intaniye ve tufeyliye) yazıldığı görülmektedir.
Ülkemizde Dr. Şerif Kural’ın Gülhane Tababet-i Askeriye Tatbikat Mektep ve Seririyatı Bakteriyoloji ve Emraz-ı İntaniye Muallimi ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekalet-i Müsteşarı olarak görev yaptığı bilinmektedir.
Emraz-ı intaniye ve bakteriyoloji olarak bir asırdan önce başlayan süreç zaman içerisinde bugünkü anlamda Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık alanına dönüşmüştür.
Enfeksiyon hastalıklarının yönetimi diğer hastalıklarla karşılaştırıldığında temelde büyük bir fark gösterir. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı, hasta ve hastalığın yanı sıra üçüncü değişken olarak mikroorganizmanın da yer aldığı bir problemi, zaman zaman salgınları yönetmekle yükümlüdür. Bu özellikli durum doğal olarak; enfeksiyon hastalıkları kliniği ve mikrobiyoloji laboratuvarının birlikte ve hatta iç içe çalışmalarını zorunlu kılmıştır.
Mikrobiyoloji ve intani hastalıkları bölümü 1. Dünya Savaşı öncesinde, Gülhane Hastanesi / İstanbul’da kurulmuştur. Dünya Savaşı sırasında, viral ve bakteriyel enfeksiyonlar sonucu (çiçek, influenza, tifus, dizanteri, tifo) milyonlarca insan ölmüştür.1930’ların ortasına kadar İstanbul’da bulunan ve o yıllarda Ankara’ya intikal ettirilen Gülhane Hastanesi’nde, bu ünitenin başında Prof. Dr. Kemal Hüseyin Plevnelioğlu vardır. Kurduğu laboratuvarda klinikte yatan hastaların etiyolojik tanısına yönelik, güçlü, değerli araştırmalar yapmıştır.
1937’de kliniğe asistan olarak giren Dr. Behiç Onul, 1942’de başasistan olarak göreve başlamış ve ekibini oluşturmuştur. 2. Dünya Savaşı ile birlikte birçok bakteriyel enfeksiyon yanında, ordular/insanlar tifus’den de kırılmıştır.
Dünyada ancak belli merkezlerde ‘tifus aşısı’ yapılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri savaşta kullanılmak üzere Türkiye’den aşı istemiştir.
Dr. Behiç Onul’un başkanlığında acilen bir ‘Tifus Aşısı Laboratuvarı’ kurulmuş ve binlerce doz aşı imal edilerek Amerikan askerlerine uygulanmıştır.
Bu esnada Dr. Behiç Onul ve çalışma arkadaşları ağır laboratuvar enfeksiyonları geçirmiş, bir arkadaşları (Dr.Mehmet Tuna) enfeksiyondan kaybedilmiştir.
Buna yönelik olarak aşılama protokollerinin belirlenmesi ve uygulaması konusunda Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyolojı Anabilim Dalları öncü rol üstlenmiştir.
Ülkemizde ilk enfeksiyon kontrol komitesi 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastane’sinde Prof.Dr.
Erdal Akalın tarafınca oluşturulmuş daha sonra ülkemizdeki tüm hastanelerde de uygulanmaya konulmuştur.
Enfeksiyon hastalıkları önlenebilir ve tedavi edilebilir hastalıklardır. 15.04.2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" un 5. Maddesi ile kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kurulmuştur.


Kongre Başkanı
Prof. Dr. İlyas DÖKMETAŞ
Hamidiye Tıp Fakültesi